• ● 15-Day Consecutive

  AMOUNT SELECT CLASS PRICE / PERSON PRICE SPECIAL REMARK
  Adult 1st THB 23,600 0
  Adult 2nd THB 18,750 0
  Senior (60+) 1st THB 21,350 0
  Senior (60+) 2nd THB 16,850 0
  Youth (12-27) 1st THB 17,850 0
  Youth (12-27) 2nd THB 14,050 0
  Total THB 0
  • Child FREE! 2 Children (4-11yr) per adult (exclude: Senior and Youth) / เด็กฟรี! เด็ก 2 คน (4-11 ปี) ต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน (ไม่รวมผู้สูงอายุและเยาวชน)
  • Rates may change based on the exchange rate of each day. Rates and conditions of the pass are subject to change until ticket. / อัตราอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวัน อัตราและเงื่อนไขของบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะออกตั๋ว
  date_range
  access_time
Eurail Global Mobile Pass / บัตรโดยสารรถไฟยุโรปในโทรศัพท์มือถือ
 
     • Travel on the national rail networks of 33 European countries (Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and Wales). / เดินทางโดยรถไฟ ไม่จำกัดระยะทางได้ 33 ประเทศในยุโรป (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา, บัลเกเรีย, โครเอเทีย, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ก, เอสโตนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, กรีซ, ฮังการี, อิตาลี, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบอร์ก, มาซิโดเนีย, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สก็อตแลนด์, เซอร์เบีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี และเวลส์)
     • Children 4-11: free in the limit of 2 children per paying adult otherwise a youth pass should be purchased. / เด็กอายุ 4-11 ปี: เด็ก 2 คนเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ได้ฟรี หรือมิฉะนั้นอาจซื้อบัตรสำหรับเยาวชนก็ได้
     • Children under 4: free (except if a reservation for a separate seat/bed is required) / เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี: เดินทางฟรี (ยกเว้นในกรณีที่จองที่นั่ง/เตียงนอนแยก ต้องซื้อบัตร)

 

 
 Continuous travel pass / บัตรเดินทางต่อเนื่อง
      Choose to travel continuously on either 15 days, 22 days, 1 month, 2 months or 3 months. / เลือกเดินทางแบบต่อเนื่องทุกวัน มีให้เลือกแบบบัตร 15 วัน 22 วัน 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน
 
Flexible travel pass / บัตรเดินทางแบบไม่ต่อเนื่อง 
      Choose to travel flexibly between 4, 5, 7, 10 or 15 days. Travel days can be anytime within 1 month or 2 months of the first date of travel, as indicated on your pass. / ลือกบัตรเดินทางระหว่าง 4, 5, 7, 10, หรือ 15 วัน เดินทางวันใดก็ได้ภายใน 1 หรือ 2 เดือน นับจากวันแรกเดินทางที่ปรากฏบนบัตร
 
Mobile Pass tickets / เงื่อนไข บัตรเดินทางเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือ 
 
 
• A mobile Pass is a paperless ticket that can be added instantly to a phone - No need to choose a start date until the moment of the travel. 
Mobile Pass เป็นบัตรเดินทางแบบไม่ใช้กระดาษ สามารถเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ ไม่จำเป็นต้องเลือกวันเริ่มต้นจนกว่าจะถึงวันเดินทางจริง
• You will have to download Eurail/Interrail Rail Planner app on your iPhone or Android device and follow all steps outlined in your confirmation email before travel (minimal requirements are: Android 6.0 / iOS 10.0 / iPhone 5).
ผู้เดินทางจะต้อง download แอพพลิเคชั่น Eurail/Interrail Rail Planner เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ (มีทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโฟน และทำตามขั้นตอนที่ส่งให้ทางอีเมลยืนยันก่อนการเดินทาง โทรศัพท์ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นได้คือ ระบบแอนดรอยด์ 6.0 iOS 10.0/หรือไอโฟน 5 ขึ้นไป)
 
Validity / อายุของบัตร 
Pass must be activated within eleven months after purchasing date, and before the first travel, through the Eurail Rail Planner App. / บัตรจะต้องเปิดใช้ภายใน 11 เดือนนับจากวันที่ซื้อ และก่อนการเดินทางครั้งแรกผ่านแอพพลิเคชั่น Eurail Rail Planner
 
Seat Reservations / การจองที่นั่ง
Seat/bed reservations for mandatory bookable trains still need to be purchased and are an additional cost to the rail pass. /  สำหรับรถไฟที่กำหนดให้จองที่นั่ง/เตียง ต้องจ่ายค่าจองเพิ่มต่างหากจากค่าบัตรโดยสาร
 
Refunds policy / นโยบายการขอเงินคืน 
No refund on partially used, activated pass. Refundable within 11 months from the date of issue on non-activated pass with cancellation and service fees. / บัตรที่ใช้แล้วบางส่วนและบัตรที่เปิดใช้แล้วขอคืนเงินไม่ได้ การขอคืนเงินต้องทำภายในเวลา 11 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร และจะต้องเป็นบัตรที่ไม่เคยเปิดใช้ มีค่าบริการและค่ายกเลิก
*Remark / หมายเหตุ
Cannot be used by residents of Europe, the Russian Federation and Turkey. / ผู้ที่อยู่อาศัยในทวีปยุโรป สหภาพรัสเซีย และตุรกี ไม่สามารถใช้บัตรเดินทางนี้ได้
x
Your Privacy
We use cookies and similar technologies to help personalise content, tailor and measure ads, and provide a better experience. By clicking Accept all cookies or turning an option on in Cookie Preferences, you agree to this as outlined in our Cookie Policy. To change preferences or withdraw consent, please update your Cookie Preferences.
Accept Cookie